Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

DODATEK MIESZKANIOWY

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje przy spełnieniu następujących kryteriów:

 

 1. Posiadanie tytułu prawnego do lokalu. Należy być:
 • najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego,                                                    
 • osobą mieszkającą w lokalu mieszkalnym, do którego przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobą mieszkającą w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku stanowiącym  własność i właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego,
 •  osobą mającą tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącą wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobą zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującą na przysługujący lokal zamienny albo socjalny.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

 

 1. Spełnienie kryterium dochodowego.

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

 • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (2100,00 zł),
 • 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (1500,00 zł).

Jeżeli dochód nieznacznie przekracza powyższe kryteria, istnieje możliwości otrzymania dodatku – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się, wszelkie przychody po odliczeniu ich kosztów uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


Do celów obliczania dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się:

 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dodatki kombatanckie,
 • stypendia studenckie,
 • alimenty,
 • jednorazowe odprawy,
 • nagrody pieniężne (nagrody jubileuszowe, trzynastki zwroty uzyskane za zakup wczasów itp.),
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży zarówno akcji jak i też nieruchomości oraz obligacji,
 • świadczenia emerytalne (emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne),
 • świadczenia z tytułu  rodziny zastępczej,
 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami  na dzieci,
 • zasiłki pogrzebowe,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • wynagrodzenia z umów o dzieło,
 • wynagrodzenie z umów zlecenia itp.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • dodatków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 •  dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.

Ustawodawca w sposób wyczerpujący wymienia odliczenia od przychodu, a wyliczenie to stanowi katalog zamknięty.

 1. Posiadanie odpowiedniej powierzchni zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30%,
 • albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Liczba członków gospodarstwa domowego

Powierzchnia normatywna
[ w m² ]

Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej
[ w m² ]

Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
[ w m² ]

1 osoba

35

45,50

52,50

2 osoby

40

52,00

60,00

3 osoby

45

58,50

67,50

4 osoby

55

71,50

82,50

5 osób

65

84,50

97,50

6 osób

70

91,00

105,00

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Normy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m² zawsze, jeżeli  w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku.

W przypadku gospodarstw domowych dwuosobowych lub większych normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania                   o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest również od wysokości wydatków mieszkaniowych w miesiącu, w którym jest składany wniosek. Do obliczenia jego wysokości przyjmuje się następujące wydatki:

 • czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • wydatki stanowiące podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Uwaga: Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

 

Dodatkowe informacje :

 • Kolejny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.                                                
 •  Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.
 •  Dokumenty, na podstawie których osoba wypełniła deklarację o wysokości dochodów ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.
 •  Dodatek i ryczałt na zakup opału są wypłacane na konto zarządcy domu.
 •  Dodatku nie przyznaje się, jeżeli kwota wyliczonego dodatku byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.
 • Pracownik rzeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać zarówno od wnioskodawcy jak   i też innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu stanowi podstawę do wydania decyzji  odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

Postępowanie w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz  z niezbędną dokumentacją.                   Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.