Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju

STYPENDIA SZKOLNE

STYPENDIUM SKIEROWANE JEST DO UCZNIÓW/SŁUCHACZY ZAMIESZKAŁYCH W KUDOWIE–ZDROJU

Stypendium szkolne przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizm lub narkomania, 
  • rodzina jest niepełna,
  • zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 660,00 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres od września do czerwca w kwocie 248 zł miesięcznie.

Stypendium nie przysługuje:

• uczniom klas zerowych;

• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Kudowy–Zdroju

 

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

• rodziców, opiekunów prawnych uczniów;

• pełnoletniego ucznia;

• dyrektora szkoły.

Stypendium może być także przyznane z urzędu.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;

2. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;

3. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;

4. Decyzję o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, itp. lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;

5. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów, przekazy pocztowe lub inne dowody potwierdzające otrzymywanie alimentów;

6. Zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł;

7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);

8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);

9. Odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń.

10. Inne dokumenty potwierdzające posiadany dochód.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO PRZYJMOWANE SĄ DO 15 WRZEŚNIA, NATOMIAST SŁUCHACZE KOLEGIUM – DO 15 PAŹDZIERNIKA

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny