Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: http://kudowazdroj.naszops.pl/ oraz http://kudowazdroj.naszops.pl/bip/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-09

Status pod względem zgodności z ustawą

W stosunku do strony BIP http://kudowazdroj.naszops.pl/bip/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: https://try.powermapper.com, z którego wynika, że strona internetowa http://kudowazdroj.naszops.pl/bip/ spełnia wymagania w 89 %. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

-niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,

- dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono w dniu 2022-06-20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W celu powiększenia strony należy użyć skrótu ctrl + +.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju Monika Kryczka, adres poczty elektronicznej: ops@kudowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8662227. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl ).

Dostępność architektoniczna

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 27, 57-350 Kudowa-Zdrój.

• Do budynku powadzi jedno wejście główne. Do wejścia prowadzą zarówno schody jak i podjazd ułatwiający wjazd osób niepełnosprawnych poruszających na wózku inwalidzkim. • W budynku nie ma windy ani platform.

• Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

• Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

• Na parkingu brak oznaczeń miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

• W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny