Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

STYPENDIUM SKIEROWANE JEST DO UCZNIÓW/SŁUCHACZY ZAMIESZKAŁYCH W KUDOWIE – ZDROJU

 

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Stypendium szkolne przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.  

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.  Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres od września do czerwca w kwocie 248,00 zł miesięcznie.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych;
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Kudowy – Zdroju

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych uczniów;
 • pełnoletniego ucznia;
 • dyrektora szkoły.

Stypendium może być także przyznane z urzędu.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
 2. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
 3. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 4. decyzję o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, itp. lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 5. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów, przekazy pocztowe lub inne  dowody potwierdzające otrzymywanie alimentów; 
 6. zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł;
 7.  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 8. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
 9. odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń.
 10. inne dokumenty potwierdzające posiadany dochód.