Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie - Zdroju przekaże wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie Dolnośląskiemu w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczenia społecznego.

 

Osoby zatrudnione za granicą proszone są o zaznaczenie we wniosku w Części II POUCZENIA I OŚWIADCZENIA (str. 3 wniosku) pola „przebywam lub członek mojej rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”

 

Ma to na celu niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

W przypadku, gdy co najmniej jeden z rodziców podejmie pracę za granicą po otrzymaniu świadczenia wychowawczego wnioskodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie tut. Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

UWAGA !!!

Niepoinformowanie o podjęciu zatrudnienia poza granicami Polski może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, a w konsekwencji − koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.