Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
INFORMACJA
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH PRZEZ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujmy, iż:
 
• Administratorem Państwa danych osobowych jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju (dalej OPS w Kudowie-Zdroju),
57-350 Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 27, NIP 883 102 16 12 ,
tel. centrala - 74 866 -22 -27
 
• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
biuro@e-rodo.info
tel. 502 615 320
 
• Państwa dane przetwarzamy w celu:
- przyjęcia wniosków, zawarcia umowy, w szczególności o rozpoczęciu procedur
administracyjnych,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiania i przechowywania
faktur, rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1c Rozporządzenia)
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów OPS w Kudowie-Zdroju np. obsługi roszczeń czy
odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub skargi (art. 6 ust. 1c Rozporządzenia).
 
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług
lub realizować zadań.
 
• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
wyżej celów przetwarzania, tj.:
- w zakresie realizacji zawartej przez Państwo umowy z OPS w Kudowie-Zdroju przez okres do
czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
- w zakresie wypełniania przez OPS w Kudowie-Zdroju prawnie ciążących obowiązków przez
okres do czasu wypełnienia tych obowiązków,
- w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów OPS w Kudowie-Zdroju przez okres
ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub do zakończenia sprawy oraz
dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem.
 
• Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami mogą być:
- podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych tj. partnerzy
działający na zlecenie Administratora m.in. zewnętrzne NFZ, kancelarie prawne, firmy
świadczące usługi z zakresu IT, PFRON, ZUS, US, UM Kudowa-Zdrój.
- podmioty uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa m.in. sądy, ubezpieczyciele,
- inni administratorzy np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
- upoważnieni pracownicy OPS w Kudowie-Zdroju zgodnie z zakresem swoich obowiązków i
upoważnieniem.
 
• W związku z przetwarzaniem przez OPS w Kudowie-Zdroju Państwa danych osobowych,
przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia – czyli uzyskania informacji o
celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju
- prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia – czyli poprawienia
danych, które są nieprawidłowe,
- prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17
Rozporządzenia – czyli usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw
prawnych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia
– czyli ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do przechowywania,
- prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia – czyli
uzyskania swoich danych od OPS w Kudowie-Zdroju lub wskazania administratora, któremu te
dane będziemy zobowiązani przesłać, o ile to będzie możliwe technicznie.
Korzystanie z powyższych praw (zakres i możliwe sytuacje) uzależnione jest od przepisów prawa.
- prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 Rozporządzenia – mogą Państwo w dowolnej
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją, jeżeli przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie lub w interesie
publicznym. O ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania, nie będziemy mogli przetwarzać dalej tych danych,
- w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie
udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
 
• W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez OPS w Kudowie-Zdroju danych osobowych
dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
 
 
 
E-rodo.info Ver. 1.0 z dnia 25/05/2018 opr. D. Ziolkowski